И словом, и делом! Главная Написать письмо Киевская городская ассоциация патентных поверенных Украины Добавить в избранное
patent.kiev.ua
Общественная
организация
Патентных
поверенных
Украины
интернет-форум Патентных поверенных  Украины
->
Программа Киевской городской ассоциации патентных поверенных
Материалы членов Киевской городской ассоциации патентных поверенных
Мероприятия Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины
Телефонно-адресный справочникпатентных поверенных
История института  патентных поверенных Украины
Статьи по различным объектам интеллектуальной собственности
Законы по различным объектам интеллектуальной собственности
О Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины
Контактная информация Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины

Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Н А К А З
Міністра оборони України

N 78 від 05.03.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2001 р.
за N 250/5441


Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну,
винахідницьку та раціоналізаторську роботу в
Збройних Силах України


З метою подальшого розвитку патентно-ліцензійної,
винахідницької та раціоналізаторської роботи у Збройних Силах
України, а також підвищення ефективності діяльності військових
частин, військових навчальних закладів, установ, організацій та
підприємств у напрямку захисту інтелектуальної власності
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про патентно-ліцензійну,
винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах
України, що додається.
2. Наказ Міністра оборони СРСР від 12 вересня 1974 року N 209
зі змінами, унесеними наказами Міністра оборони СРСР від 9 грудня
1983 року N 280 та від 12 квітня 1989 року N 139, вважати таким,
що не застосовується у Збройних Силах України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра оборони з озброєння - начальника озброєння Збройних Сил
України.
4. Наказ розіслати до окремої військової частини.

Міністр оборони України
генерал армії України О.І.Кузьмук

Затверджено
Наказ Міністра оборони України
05.03.2001 N 78

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 2001 р.
за N 250/5441

Положення
про патентно-ліцензійну, винахідницьку та
раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України

Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та
раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України (далі -
Положення) визначає основний зміст і засади організації
патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи
в Збройних Силах України, структуру та функції органів з
винахідницької та раціоналізаторської роботи, порядок використання
службових винаходів і раціоналізаторських пропозицій та
фінансування винахідництва і раціоналізації.

1. Загальні положення

1.1. Ужиті в цьому Положенні терміни мають таке значення:
патентно-ліцензійна робота - цілеспрямована діяльність, що
здійснюється у військових частинах, військових навчальних
закладах, установах, організаціях та підприємствах Збройних Сил
України щодо стимулювання створення та освоєння принципово нових
об'єктів техніки з урахуванням останніх досягнень винахідницької
думки, здійснення ліцензійних операцій, а також із захисту
державних інтересів в галузі винахідництва. За своїм характером є
невід'ємною частиною науково-дослідних робіт;
винахідницька робота - науково-дослідна діяльність із
створення технологічних (технічних) рішень, що відповідають умовам
патентоспроможності, а також цілеспрямована діяльність, що
здійснюється у військових частинах, військових навчальних
закладах, установах, організаціях та підприємствах Збройних Сил
України щодо стимулювання створення та освоєння принципово нових
об'єктів техніки з урахуванням останніх досягнень винахідництва, а
також із захисту державних інтересів і прав авторів при
патентуванні та використанні службових винаходів;
раціоналізаторська робота - діяльність із створення
технологічних (технічних) рішень, що є новими і корисними для
військових частин, військових навчальних закладів, установ,
організацій та підприємств Збройних Сил України, а також
цілеспрямована діяльність, що здійснюється у військових частинах,
військових навчальних закладах, установах, організаціях та
підприємствах Збройних Сил України щодо стимулювання створення та
освоєння раціоналізаторських пропозицій та захисту прав
раціоналізаторів при використанні їх пропозицій;
органи з винахідництва - структурні органи Збройних Сил
України, що організовують винахідницьку і раціоналізаторську
роботу;
винахід - технологічне (технічне) вирішення, що відповідає
умовам патентоспроможності (новизні, винахідницькому рівню і
промисловій придатності);
винахідництво - створення технологічного (технічного)
вирішення, що відповідає умовам патентоспроможності (новизні,
винахідницькому рівню і промисловій придатності);
корисна модель - нове і промислово придатне конструктивне
виконання пристрою;
раціоналізаторська пропозиція - технічне вирішення, яке є
новим і корисним для військової частини, військового навчального
закладу, установи, організації та підприємства Збройних Сил
України, якому воно подане, та яке передбачає зміну конструкції
виробу, технології виробництва та застосовуваної техніки чи зміну
складу матеріалу;
службовий винахід (корисна модель) - винахід (корисна
модель), створений працівником:
- у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням
роботодавця за умови, що трудовим договором (контрактом) не
передбачене інше;
- з використанням досвіду, виробничих знань, секретів
виробництва і обладнання роботодавця;
службові обов'язки - зафіксовані в трудових договорах
(контрактах), посадових інструкціях функціональні обов'язки
працівника, що передбачають виконання робіт, які можуть привести
до створення винаходу (корисної моделі);
доручення роботодавця - видане працівникові у письмовій формі
завдання, яке має безпосереднє відношення до специфіки діяльності
військової частини, військового навчального закладу, установи,
організації чи підприємства Збройних Сил України або діяльності
роботодавця і може привести до створення винаходу (корисної
моделі);
роботодавець - особа, яка найняла працівника за трудовим
договором (контрактом);
винахідник - фізична особа, результат творчої праці якої
визнано винаходом (корисною моделлю);
патент (патент на винахід, деклараційний патент на винахід,
деклараційний патент на корисну модель, патент (деклараційний
патент) на секретний винахід, деклараційний патент на секретну
корисну модель) - охоронний документ, що засвідчує пріоритет,
авторство і право власності на винахід (корисну модель,
промисловий зразок або інший об'єкт промислової власності);
патент на винахід - різновид патенту, що видається за
результатами кваліфікаційної експертизи заявки на винахід;
ліцензія - дозвіл власника патенту (ліцензіара), що видається
іншій особі (ліцензіату), на використання винаходу (корисної
моделі) на певних умовах;
ліцензійні операції - продаж і придбання виключних прав на
запатентований винахід або дозволу на використання винаходу чи
ноу-хау з дотриманням певних юридичних заходів;
заявка - сукупність документів, необхідних для видачі патенту
(деклараційного патенту) на винахід чи деклараційного патенту на
корисну модель;
заявник - особа, яка подала заявку;
особа - фізична або юридична особа;
автор - особа, творчою працею якої створено винахід, корисна
модель, промисловий зразок або інший об'єкт промислової власності
чи раціоналізаторська пропозиція;
співавтор - особа, яка брала творчу участь разом з іншими
особами в розробці винаходу чи раціоналізаторської пропозиції;
винагорода - оплата творчої праці авторів винаходів,
раціоналізаторських пропозицій, а також за використання винаходу,
раціоналізаторської пропозиції;
захист прав авторів винаходів і раціоналізаторських
пропозицій - застосування передбачених законодавством заходів у
разі порушення належних тій чи іншій особі прав;
патентне право - сукупність правових норм, що регулюють
відношення, пов'язані зі створенням і використанням винаходів і
раціоналізаторських пропозицій, матеріальне і моральне
стимулювання масового винахідництва, а також захист авторських
прав;
патентні дослідження - системний науковий аналіз властивостей
об'єкта господарської діяльності протягом його життєвого циклу,
які випливають з правової охорони об'єктів промислової власності;
об'єкт промислової власності - винаходи, корисні моделі,
промислові зразки, знаки для товарів і послуг, фірмові
найменування та позначення походження чи найменування місця
походження товарів, а також недопущення недобросовісної
конкуренції;
патентна інформація - сукупність відомостей про результати
науково-технічної діяльності, що містяться в описах, які додаються
до заявок на винаходи чи до охоронних документів, про правовий
статус патентних документів, а також про умови реалізації прав,
які витікають з патентних документів;
патентоспроможність - юридична властивість технічного рішення
задачі, що полягає в тому, що воно має всі ознаки, достатні для
визнання його винаходом і в разі відповідного оформлення заявних
матеріалів може бути захищено патентом;
раціоналізатор - автор раціоналізаторської пропозиції, особа,
яка постійно чи епізодично займається раціоналізацією;
раціоналізація - удосконалення методів будь-якої роботи, що
забезпечує підвищення продуктивності праці, покращання якості
продукції та виконане на основі впровадження нової інформації в
практику;
промисловий зразок - результат творчої діяльності,
спрямований на досягнення декоративності зовнішнього вигляду
предметів масового виробництва;
використання винаходу - застосування його у будь-якій галузі
народного господарства, культури, охорони здоров'я чи оборони
країни;
науково-технічна продукція - результати науково-дослідних,
дослідно-конструкторських, проектних і технологічних робіт;
інтелектуальна власність - виключні права на результати
інтелектуальної діяльності;
патентні підрозділи - структурні підрозділи військових
частин, військових навчальних закладів, установ, організацій та
підприємств Збройних Сил України, функціональним завданням яких є
організація та проведення заходів щодо здійснення патентних
досліджень, науково-технічної пропаганди та обміну передовим
досвідом;
премія - грошове заохочення переможців конкурсів і оглядів
винахідницької та раціоналізаторської роботи.

1.2. Патентно-ліцензійна, винахідницька та раціоналізаторська
робота в Збройних Силах України має на меті підвищення
боєготовності та боєздатності військ (сил) і повинна бути
спрямована на виконання таких завдань:
удосконалення існуючих і створення нових зразків озброєння та
військової техніки, підвищення ефективності їх використання,
поліпшення технології, якості ремонту та збереження матеріальної
частини;
удосконалення системи управління військами (силами) з широким
упровадженням автоматизації цього процесу;
скорочення термінів приведення озброєння та військової
техніки до боєготового стану;
створення нової та вдосконалення існуючої
навчально-матеріальної бази;
підвищення якості науково-дослідних,
дослідно-конструкторських і випробувальних робіт;
охорона та накопичення інтелектуальної власності Збройних Сил
України та ефективне використання її для розв'язання задач, що
стоять перед Збройними Силами України;
поліпшення медичного та господарсько-побутового обслуговування
особового складу;
підвищення продуктивності праці, економія державних коштів,
підвищення якості будівельних робіт.

1.3. Патентно-ліцензійна, винахідницька та раціоналізаторська
робота в Збройних Силах України проводиться відповідно до Законів
України "Про внесення змін до Закону України "Про охорону прав на
винаходи і корисні моделі" ( 1771-14 ), "Про охорону прав на
промислові зразки" ( 3688-12 ), нормативно-правових актів Кабінету
Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Державного
комітету статистики України, інших актів чинного законодавства
України та цього Положення.

1.4. Керівництво патентно-ліцензійною, винахідницькою та
раціоналізаторською роботою у Збройних Силах України здійснює
заступник Міністра оборони України з озброєння - начальник
озброєння Збройних Сил України через Центр патентно-ліцензійної,
винахідницької та раціоналізаторської роботи Міністерства оборони
України.

1.5. Заступники Міністра оборони України - командувачі видів
Збройних Сил України, заступник Міністра оборони України по тилу -
начальник тилу Збройних Сил України, командувачі військ
оперативних командувань, корпусів, начальники управлінь
центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального
штабу Збройних Сил України, начальник залізничних військ -
начальник Головного управління залізничних військ Міністерства
оборони України (далі - начальники управлінь), командири з'єднань,
військових частин, начальники установ, військових навчальних
закладів, організацій і підприємств Міністерства оборони України
(далі - командири військових частин) керують винахідницькою та
раціоналізаторською роботою в підпорядкованих їм управліннях і
військових частинах. Вони зобов'язані:
забезпечувати розвиток винахідництва та раціоналізації,
розробляти та запроваджувати заходи з удосконалення винахідницької
та раціоналізаторської роботи, здійснювати контроль за її станом;
спрямовувати творчість винахідників та раціоналізаторів на
вирішення актуальних технічних проблем, що постають з конкретних
потреб підпорядкованих управлінь і військових частин, шляхом
розробки тематичних планів, надання індивідуальних завдань,
оголошення конкурсів тощо;
вивчати, узагальнювати та поширювати досвід винахідницької та
раціоналізаторської роботи, періодично проводити конференції
(наради), огляди, виставки з винахідництва та раціоналізації;
своєчасно приймати рішення щодо використання винаходів і
раціоналізаторських пропозицій, установлювати порядок і терміни їх
розробки та перевірки;
уживати заходів щодо широкого поширення найбільш вагомих
винаходів і раціоналізаторських пропозицій;
забезпечувати виплати винагород авторам за винаходи, що
створені у зв'язку з виконанням службового завдання, видавати
посвідчення на раціоналізаторські пропозиції; заохочувати найбільш
активних винахідників та раціоналізаторів і кращих організаторів
винахідницької та раціоналізаторської роботи;
подавати за підпорядкованістю звіти про підсумки
винахідницької та раціоналізаторської роботи у підпорядкованих
управліннях і військових частинах відповідно до вимог Державного
комітету статистики України;
розглядати в межах компетенції скарги та заяви з питань
винахідництва і раціоналізації;
виконувати інші обов'язки, покладені на них законодавством
України щодо охорони прав інтелектуальної власності.

1.6. Командири (начальники) військових частин (управлінь)
мають право порушувати клопотання про присвоєння винахідникам і
раціоналізаторам почесних звань "Заслужений винахідник України" та
"Заслужений раціоналізатор України" згідно зі статтею 10 Закону
України "Про державні нагороди України" від 16 березня 2000 року
N 1549-III ( 1549-14 ).

1.7. Охорона державної таємниці здійснюється відповідно до
Законів України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), "Про
інформацію" ( 2657-12 ) та вимог керівних документів Міністерства
оборони України.
Забезпечення охорони державної таємниці та режиму секретності
покладається на керівників, яким підпорядковані органи з
винахідництва та раціоналізації. Зазначені керівники зобов'язані
здійснювати постійний контроль за забезпеченням охорони державної
таємниці.
Посадові особи та громадяни, які винні в порушенні
законодавства про державну таємницю, несуть дисциплінарну,
адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним
законодавством.
З усіх питань винахідницької та раціоналізаторської роботи
листування таємного характеру з авторами винаходів і
раціоналізаторських пропозицій - військовослужбовцями та
працівниками Збройних Сил України - здійснюється через штаби
військових частин за місцем служби чи роботи автора; з іншими
громадянами України - через спецвідділи підприємств, організацій
та установ Міністерства оборони України за місцем роботи чи через
військові комісаріати за місцем проживання автора.
Забороняється повідомляти авторам таємні відомості, що
містяться в матеріалах, які протиставляються їх заявкам чи
раціоналізаторським пропозиціям, повідомляти відомості про
військові частини, підприємства, організації, установи та особи,
які проводять роботи, що становлять державну таємницю, а також
посилатися на винаходи, раціоналізаторські пропозиції, що містять
відомості, які становлять державну таємницю, та на зразки, що
перебувають на озброєнні та постачанні, розробляються чи прийняті
до використання.

2. Органи з винахідницької та раціоналізаторської роботи, їх
права та обов'язки

2.1. Органи з винахідницької та раціоналізаторської роботи
створюються в межах лімітів чисельності і комплектуються згідно зі
штатами, що діють, чи відповідальними особами, які призначаються
наказами відповідних командувачів (командирів, начальників). При
значному обсязі робіт пропозиції щодо внесення відповідних змін до
організаційно-штатних структур управлінь і військових частин
подаються начальниками управлінь і командирами військових частин
за підпорядкованістю до Генерального штабу Збройних Сил України
через Головне організаційно-мобілізаційне управління.
Органами з винахідницької та раціоналізаторської роботи у
Збройних Силах України є:
Центр патентно-ліцензійної, винахідницької та
раціоналізаторської роботи Міністерства оборони України;
відповідальні за винахідницьку та раціоналізаторську роботу
видів Збройних Сил України, які призначаються наказом заступників
Міністра оборони України - командувачів видів Збройних Сил
України;
відповідальні за винахідницьку та раціоналізаторську роботу
управлінь центрального апарату Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України, які призначаються наказом
начальників управлінь;
відповідальні за винахідницьку та раціоналізаторську роботу
оперативних командувань, які призначаються наказом командувачів
оперативних командувань;
патентні підрозділи (бюро військово-технічної,
науково-технічної інформації та інші) військових навчальних
закладів, установ, організацій і підприємств Міністерства оборони
України;
відповідальні за винахідницьку та раціоналізаторську роботу в
управліннях і військових частинах Міністерства оборони України,
які призначаються наказом відповідного командира (начальника);
комісії з винахідницької та раціоналізаторської роботи видів
Збройних Сил України, управлінь центрального апарату Міністерства
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України,
оперативних командувань, корпусів, з'єднань, військових частин,
які призначаються наказом відповідного командира (начальника) у
складі 3-9 осіб під головуванням заступника командира
(начальника). До складу комісій призначаються офіцери основних
військових спеціальностей та представник фінансового органу;
відповідальні за винахідницьку та раціоналізаторську роботу в
підрозділах і на кораблях 4 рангу, які призначаються наказом по
військовій частині.
Структурна схема організації військового управління
патентно-ліцензійною, винахідницькою та раціоналізаторською
роботою в Збройних Силах України наведена в додатку до Положення.

2.2. На Центр патентно-ліцензійної, винахідницької та
раціоналізаторської роботи Міністерства оборони України
покладаються:
методичне керівництво патентно-ліцензійною, винахідницькою та
раціоналізаторською роботою в Збройних Силах України;
методичне керівництво патентними дослідженнями та контроль за
виконанням вимог Державного стандарту України ДСТУ 3575-97
"Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення"
(далі - ДСТУ 3575-97);
розробка проектів керівних документів про порядок проведення
патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи
в Збройних Силах України;
узагальнення та поширення передового досвіду щодо організації
та проведення патентно-ліцензійної, винахідницької та
раціоналізаторської роботи;
координація діяльності та контроль за станом
патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи
в Збройних Силах України, надання допомоги в її організації та
проведенні;
організація інформаційного забезпечення патентно-ліцензійної,
винахідницької та раціоналізаторської роботи в Збройних Силах
України;
організація вибіркової перевірки зразків озброєння та
військової техніки, що розробляються чи експонуються, під час
проведення патентних досліджень, а також здійснення заходів щодо
захисту інтелектуальної власності;
підготовка пропозицій щодо патентування винаходів за кордоном
і вирішення питань стосовно придбання та продажу ліцензій для
розгляду Науковою технічною радою Міністерства оборони України;
сприяння правовій охороні винаходів, корисних моделей,
промислових зразків, що створюються в Збройних Силах України, їх
використанню на основі ліцензійно-договірних відносин, захисту
прав винахідників та патентовласників;
надання інформаційних послуг виконавцям науково-дослідних та
проектно-конструкторських робіт, що виконуються на замовлення
Міністерства оборони України, щодо проведення патентних
досліджень;
організація конкурсів, виставок, нарад, семінарів з
винахідництва та раціоналізації в Збройних Силах України;
підготовка пропозицій щодо заохочення винахідників,
раціоналізаторів і організаторів технічної творчості, присудження
винахідникам та раціоналізаторам Збройних Сил України почесних
звань "Заслужений винахідник України" та "Заслужений
раціоналізатор України";
організація підвищення кваліфікації військовослужбовців і
працівників патентних органів Збройних Сил України;
здійснення замовлення на науково-технічну продукцію в галузі
патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської
роботи;
проведення нетаємного листування стосовно
патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської
роботи, розгляд листів, заяв і скарг винахідників і
раціоналізаторів та організація консультацій з питань патентного
права;
аналіз та узагальнення звітів з винахідницької та
раціоналізаторської роботи в управліннях і військових частинах,
складання звітів про підсумки винахідницької та
раціоналізаторської роботи в Збройних Силах України відповідно до
вимог Державного комітету статистики України через заступника
Міністра оборони України з озброєння - начальника озброєння
Збройних Сил України.

2.3. Центру патентно-ліцензійної, винахідницької та
раціоналізаторської роботи Міністерства оборони України надається
право давати методичні вказівки щодо порядку застосування
Положення.
Розробка та впровадження в практичну діяльність учбових,
методичних і довідкових матеріалів з патентно-ліцензійної,
винахідницької та раціоналізаторської роботи управліннями та
військовими частинами здійснюються за узгодженням з Центром
патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи
Міністерства оборони України.

2.4. На відповідальних за винахідницьку та раціоналізаторську
роботу видів Збройних Сил України покладаються:
організація, планування, координація, контроль стану
патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи
у виді Збройних Сил України, а також звітність щодо неї;
методичне керівництво патентними дослідженнями та контроль за
виконанням вимог ДСТУ 3575-97;
розробка проектів керівних документів про розвиток
патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи
у виді Збройних Сил України;
організація конкурсів із загальних для виду Збройних Сил
України технічних проблем, розробка тематичних завдань;
координація діяльності органів з винахідницької та
раціоналізаторської роботи виду Збройних Сил України, надання
допомоги службам і військовим частинам в організації та проведенні
винахідницької та раціоналізаторської роботи, здійснення контролю
за її станом і дотриманням вимог патентного законодавства;
аналіз стану винахідницької та раціоналізаторської роботи у
відповідному виді Збройних Сил України, розробка пропозицій щодо
її удосконалення та поширення передового досвіду;
сприяння правовій охороні винаходів, корисних моделей,
промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій, захисту прав
їх авторів і патентовласників;
організація оглядів, конференцій, нарад і виставок з
винахідництва та раціоналізації;
організація навчання та підвищення кваліфікації
співробітників з винахідництва та раціоналізації виду Збройних Сил
України;
виявлення патентоспроможних винаходів, корисних моделей,
промислових зразків і найбільш значних раціоналізаторських
пропозицій, сприяння їх поширенню;
підготовка пропозицій щодо заохочення винахідників,
раціоналізаторів та організаторів технічної творчості, присудження
винахідникам і раціоналізаторам виду Збройних Сил України почесних
звань "Заслужений винахідник України" та "Заслужений
раціоналізатор України";
подання пропозицій щодо обгрунтування потреб на асигнування
винахідницької та раціоналізаторської роботи у виді Збройних Сил
України, контроль за доцільним та економним витрачанням коштів,
виділених на ці потреби;
розгляд листів, заяв і скарг винахідників і раціоналізаторів,
надання допомоги щодо захисту їх інтересів;
здійснення контролю за достовірністю статистичної звітності з
винахідницької та раціоналізаторської роботи в підпорядкованих
управліннях і військових частинах, її аналіз та узагальнення,
складання та подання за підпорядкованістю звітів щодо підсумків
винахідницької та раціоналізаторської роботи у виді Збройних Сил
України відповідно до вимог Державного комітету статистики
України.

2.5. На відповідальних за винахідницьку та раціоналізаторську
роботу управлінь центрального апарату Міністерства оборони України
та Генерального штабу Збройних Сил України і оперативних
командувань покладаються обов'язки згідно з пунктом 2.4 Положення.

2.6. На патентні підрозділи закладів, установ та організацій
Збройних Сил України покладаються:
участь у виконанні науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, виявлення патентоспроможних
технічних рішень;
методичне керівництво патентними дослідженнями та контроль за
виконанням вимог ДСТУ 3575-97;
підготовка пропозицій щодо використання винаходів,
патентування їх в інших державах, проведення ліцензійних операцій;
надання допомоги в оформленні заявок на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, що створюються під час виконання
службових обов'язків;
проведення заходів щодо розробки та правової охорони товарних
знаків і знаків обслуговування, їх використання для маркування
створюваної продукції.

2.7. На відповідальних за винахідницьку та раціоналізаторську
роботу у військовій частині та комісії з винахідницької та
раціоналізаторської роботи військових частин покладаються:
контроль за виконанням вимог ДСТУ 3575-97;
розробка планів заходів з винахідницької та
раціоналізаторської роботи у військових частинах;
розробка тематичного плану винахідницької та
раціоналізаторської роботи, залучення особового складу військових
частинах до його виконання;
перевірка винахідницької та раціоналізаторської роботи в
підрозділах, аналіз її стану та розробка заходів щодо
вдосконалення;
захист прав та надання допомоги винахідникам і
раціоналізаторам в оформленні та правовій охороні винаходів,
корисних моделей, промислових зразків, що створюються під час
виконання службових обов'язків, раціоналізаторських пропозицій;
пошук для можливого використання винаходів, корисних моделей,
промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій, наведених у
джерелах технічної та патентної інформації, участь у підготовці
договорів про використання відібраних технічних рішень з їх
власниками;
приймання, облік та розгляд заяв про раціоналізаторські
пропозиції, підготовка проектів рішень щодо них і подання їх на
затвердження командиру (начальнику);
підготовка та узгодження з фінансовою службою пропозицій щодо
розміру винагороди авторам за використання винаходів, корисних
моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій;
контроль за використанням створених чи відібраних винаходів,
корисних моделей, промислових зразків і раціоналізаторських
пропозицій;
організація проведення конкурсів, оглядів, забезпечення
участі винахідників і раціоналізаторів у заходах з винахідницької
та раціоналізаторської роботи;
підготовка пропозицій щодо заохочення творчих колективів,
винахідників, раціоналізаторів і організаторів технічної
творчості;
організація заходів щодо підвищення рівня підготовки
особового складу в галузі патентного права;
керівництво діяльністю відповідальних за винахідницьку та
раціоналізаторську роботу і творчих колективів;
подання довольчому фінансовому органу та вищому органу з
винахідницької та раціоналізаторської роботи розрахунку потреби
коштів на винахідницьку та раціоналізаторську роботу;
складання звіту про підсумки винахідницької та
раціоналізаторської роботи відповідно до вимог Державного комітету
статистики України.

2.8. На відповідального за винахідницьку та
раціоналізаторську роботу у військовому представництві
покладаються обов'язки згідно з пунктом 2.4 Положення, а також
сприяння своєчасному розгляду та використанню винаходів, корисних
моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій, що
подані авторами підприємству (організації), на якому функціонує
військове представництво.

2.9. На відповідального за винахідницьку та
раціоналізаторську роботу у військовому комісаріаті покладаються
обов'язки згідно з пунктом 2.4 Положення, а також сприяння
громадянам, що перебувають у запасі чи відставці, в оформленні та
направленні заявок на таємні винаходи, корисні моделі і промислові
зразки для розгляду і проведення експертизи до державного закладу
експертизи.

2.10. На відповідального за винахідницьку та
раціоналізаторську роботу в підрозділі військової частини
покладаються:
залучення особового складу до технічної творчості;
доведення до особового складу тематичного плану з
винахідницької та раціоналізаторської роботи;
надання допомоги раціоналізаторам у розробці та оформленні
раціоналізаторських пропозицій;
збір та передача заяв на раціоналізаторські пропозиції до
комісії з винахідництва та раціоналізації військової частини;
пропаганда технічної творчості, проведення консультацій,
бесід з питань винахідництва та раціоналізації;
подання командиру (начальнику) підрозділу і до органу з
винахідництва та раціоналізації військової частини пропозицій щодо
заохочення кращих винахідників і раціоналізаторів.

2.11. У разі відсутності в органі з винахідництва та
раціоналізації свого діловодства ведення справ і збереження
матеріалів з винахідницької та раціоналізаторської роботи
покладається на таємне та загальне діловодство військової частини
(установи), якій підпорядковується орган з винахідництва та
раціоналізації.

3. Винахідницька робота

3.1. Командири та начальники усіх рівнів повинні домагатися
того, щоб під час виконання науково-дослідних, проектних і
конструкторських робіт більш повно враховувалися вітчизняні та
іноземні винаходи, а також сучасні досягнення науки і техніки.

3.2. Командири (начальники) військових частин, військових
навчальних закладів, науково-дослідних, проектних,
конструкторських, випробувальних установ, організацій і
підприємств Міністерства оборони України повинні забезпечити
своєчасне виявлення винаходів, що створені під час виконання
службових обов'язків.
Оцінка науково-дослідної діяльності організацій, підприємств,
установ та військових навчальних закладів повинна враховувати
патентну захищеність виконаних ними розробок і використання
винаходів у цих розробках.
Відомості про розглянуті та використані патентні матеріали
повинні бути включені до звітів про науково-дослідні та
проектно-конструкторські роботи згідно з вимогами ДСТУ 3575-97 та
ДСТУ 3574-97 "Патентний формуляр. Основні положення. Порядок
складання та оформлення".

3.3. Заявки на видачу патенту на винахід чи корисну модель
оформлюються згідно з чинним законодавством України.

3.4. Пропозиції щодо патентування за кордоном винаходів,
корисних моделей і промислових зразків, що створені під час
виконання службових обов'язків, подаються управліннями та
військовими частинами за підпорядкованістю до Центру
патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи
Міністерства оборони України для подальшого розгляду Науковою
технічною радою Міністерства оборони України.

3.5. Облік заявок на патентування винаходів, корисних
моделей, промислових зразків, що створені у зв'язку з виконанням
службових завдань, здійснюється органами з винахідницької та
раціоналізаторської роботи Міністерства оборони України відповідно
до вимог Інструкції по заповненню типових форм первинного обліку
об'єктів промислової власності (винаходів, корисних моделей,
промислових зразків), раціоналізаторських пропозицій, затвердженої
наказом Міністерства статистики України від 24 березня 1995 року
N 79 ( z0090-95 ) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
27 березня 1995 року за N 90/626.
Звіти про надходження та використання об'єктів промислової
власності подаються управліннями та військовими частинами
Міністерства оборони України за підпорядкованістю відповідно до
вимог Інструкції про порядок заповнення звіту про надходження та
використання об'єктів промислової власності за формою N 4-нт,
затвердженої наказом Міністерства статистики України від 6 липня
1995 року N 168 ( z0237-95 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 24 липня 1995 року за N 237/773, за кожний період
навчального року (до 1 червня та 1 лютого).

4. Раціоналізаторська робота

4.1. Складання, подання та розгляд заяви про
раціоналізаторську пропозицію здійснюються згідно з Указом
Президента України "Про Тимчасове положення про правову охорону
об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в
Україні" від 18 вересня 1992 року N 479/92 ( 479/92 ) зі змінами,
унесеними згідно з Указами Президента України від 22 жовтня 1993
року N 477/93 ( 477/93 ) та від 22 червня 1994 року N 324/94
( 324/94 ).

4.2. Заяви про раціоналізаторські пропозиції подаються
авторами на розгляд до органів з винахідницької та
раціоналізаторської роботи управлінь і військових частин за місцем
служби (роботи).

4.3. Заява про раціоналізаторську пропозицію приймається до
розгляду органом з винахідництва та раціоналізації, до якого вона
надійшла, і в день її надходження реєструється в журналі
реєстрації раціоналізаторських пропозицій. На заяві вказуються
дата надходження та номер, за яким її зареєстровано.

4.4. Заяви про раціоналізаторські пропозиції, щодо яких
фахівці на місці не можуть прийняти рішення, направляються на
розгляд до органів з винахідницької та раціоналізаторської роботи
за підпорядкованістю. Заяви про раціоналізаторські пропозиції, що
не відносяться до напрямків діяльності управління чи військової
частини, повертаються із зазначенням причин відмови в прийнятті до
розгляду, роз'ясненням, куди слід направити, чи повідомляється,
куди направлені пропозиції.

4.5. Заяви про раціоналізаторські пропозиції, що не належать
до відання Міністерства оборони України, органами з винахідницької
та раціоналізаторської роботи Міністерства оборони України не
розглядаються.

4.6. Заяви про раціоналізаторські пропозиції розглядаються:
в управліннях центрального апарату Міністерства оборони
України та Генерального штабу Збройних Сил України - протягом
тридцяти днів;
у видах Збройних Сил України та оперативних командуваннях -
протягом двадцяти днів;
у військових частинах, військових навчальних закладах,
установах, організаціях і на підприємствах Міністерства оборони
України - протягом п'ятнадцяти днів.

4.7. Під час розгляду заяв про раціоналізаторські пропозиції
з'ясовуються новизна пропозицій та їх корисність.
При потребі пропозиція передається відповідним фахівцям для
аналізу та висновку, який повинен містити короткий виклад суті
пропозиції та обгрунтування корисності й можливості її практичної
реалізації.

4.8. Щодо кожної пропозиції можуть бути прийняті такі
рішення:
визнати пропозицію раціоналізаторською і прийняти до
впровадження;
провести дослідну перевірку пропозиції;
пропозицію відхилити.
Рішення щодо пропозиції з урахуванням висновку про новизну та
корисність приймає командир (начальник) військової частини
(управління), в якій прийнято пропозицію до розгляду. Проект
рішення щодо пропозиції готується органом з винахідництва та
раціоналізації цієї військової частини (управління).

4.9. Заяви про раціоналізаторські пропозиції, що надходять до
органів з винахідницької та раціоналізаторської роботи видів
Збройних Сил України, управлінь центрального апарату Міністерства
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України,
направляються на розгляд до управлінь (відділів) центрального
апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України, до діяльності яких вони безпосередньо
стосуються.
Рішення щодо отриманої на розгляд раціоналізаторської
пропозиції приймається начальником управління (відділу), до якого
надійшла пропозиція. Про прийняте начальником управління (відділу)
рішення повідомляється органу з винахідництва та раціоналізації
виду Збройних Сил України, управління Міністерства оборони України
та Генерального штабу Збройних Сил України для відповіді автору.
Матеріали пропозиції направляються до відповідних органів з
винахідницької та раціоналізаторської роботи.

4.10. Після прийняття рішення про визнання пропозиції
раціоналізаторською та прийняття її до використання в місячний
термін автору чи кожному зі співавторів пропозиції видається
свідоцтво про раціоналізаторську пропозицію за номером, під яким
її зареєстровано в журналі реєстрації раціоналізаторських
пропозицій.
Форма та зміст свідоцтва про раціоналізаторську пропозицію
визначаються Положенням про свідоцтво на раціоналізаторську
пропозицію, затвердженим наказом Держпатенту України від 22 серпня
1995 N 129 ( z0323-95 ) та зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 4 вересня 1995 року за N 323/859.
У свідоцтвах про раціоналізаторські пропозиції, що містять
відомості, які становлять державну таємницю, замість дійсного
найменування пропозиції вказується умовне.

4.11. Листування стосовно зареєстрованої пропозиції
(додатковий матеріал, висновки, запити тощо) до журналу реєстрації
раціоналізаторських пропозицій не вноситься, а реєструється
відповідно до правил ведення таємного чи нетаємного діловодства у
Збройних Силах України.

4.12. На раціоналізаторські пропозиції, зареєстровані в
журналі реєстрації раціоналізаторських пропозицій, органом з
винахідницької та раціоналізаторської роботи заводиться справа з
раціоналізаторських пропозицій, до якої підшиваються матеріали
пропозицій і листування щодо них.
Для рішень, що приймаються органом з винахідницької та
раціоналізаторської роботи щодо зареєстрованих раціоналізаторських
пропозицій, заводиться справа або книга протоколів засідань
комісії з винахідництва та раціоналізації.
Для планів, звітів, указівок та інших документів з
винахідницької та раціоналізаторської роботи заводиться справа з
винахідництва та раціоналізації.

4.13. Матеріали раціоналізаторських пропозицій авторам не
повертаються, а разом із висновками, рішеннями та листуванням щодо
них зберігаються за місцем їх розгляду.

5. Використання винаходів та раціоналізаторських пропозицій

5.1. Щодо кожного винаходу, створеного під час виконання
службових обов'язків, та раціоналізаторської пропозиції, яку
прийнято до розробки або використання в управлінні чи військовій
частині, органом з винахідницької та раціоналізаторської роботи
управління чи військової частини приймається рішення про порядок
та термін проведення робіт за етапами (розробка проекту, робочих
креслень, виготовлення зразків, проведення випробувань,
використання пропозиції тощо) і визначаються особи, відповідальні
за проведення цих робіт. Рішення органу з винахідницької та
раціоналізаторської роботи затверджується командиром (начальником)
військової частини (управління). В управліннях центрального
апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу
Збройних Сил України, службах і управліннях (відділах) оперативних
командувань копії рішень передаються до відповідного органу з
винахідницької та раціоналізаторської роботи для контролю за їх
виконанням.

5.2. Усі конструктивні чи технологічні зміни, пов'язані з
використанням винаходів та раціоналізаторських пропозицій,
уносяться до затвердженої технічної або експлуатаційної
документації за встановленим порядком.

5.3. Командири (начальники) військових частин (управлінь), де
зареєстровано раціоналізаторські пропозиції, що становлять інтерес
для інших військових частин, повинні протягом трьох місяців
направити їх за підпорядкованістю. У супроводжувальному листі на
адресу безпосереднього командира (начальника) необхідно зазначити,
з якого часу пропозиція використовується у військовій частині,
обсяг використання, отриманий ефект, розмір сплаченої авторам
винагороди.
Пропозиції, що надійшли від підпорядкованих військових частин
(управлінь), розглядаються органами з винахідницької та
раціоналізаторської роботи за встановленим порядком.

5.4. Раціоналізаторські пропозиції, що становлять інтерес для
кількох видів Збройних Сил України, управлінь Міністерства оборони
України та Генерального штабу Збройних Сил України, направляються
до Центру патентно-ліцензійної, винахідницької та
раціоналізаторської роботи Міністерства оборони України.

5.5. Військовослужбовці та працівники Збройних Сил України -
автори найбільш цінних винаходів, створених під час виконання
службових обов'язків, та раціоналізаторських пропозицій - у разі
потреби їх участі в розробці та перевірці пропозицій можуть бути
тимчасово звільнені від виконання своїх службових обов'язків з
дозволу:
командувача корпусу, командира з'єднання - на термін до 15
діб;
командувача військ оперативного командування, начальника
управління центрального апарату Міністерства оборони України та
Генерального штабу Збройних Сил України, управління виду Збройних
Сил України - на термін до 30 діб.

6. Фінансування витрат на винахідництво та раціоналізацію

6.1. Фінансування витрат на винахідництво та раціоналізацію у
військових частинах (управліннях) Міністерства оборони України
здійснюється за рахунок коштів, передбачених Класифікацією витрат
за кошторисом Міністерства оборони України на фінансування
патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської
роботи.

6.2. У кошторисах витрат на винахідницьку та
раціоналізаторську роботи можуть передбачатися видатки на:
виплату винагород авторам винаходів, створених під час
виконання службових обов'язків, та раціоналізаторських пропозицій;
оплату робіт, пов'язаних з проведенням експертизи,
консультацій і складанням висновків щодо винаходів та
раціоналізаторських пропозицій;
розробку технічної документації, виготовлення та випробування
моделей і зразків, організацію виробництва (крім робіт, виконаних
у порядку службового завдання);
оформлення заявних матеріалів на винаходи, створені під час
виконання службових обов'язків, та раціоналізаторські пропозиції,
отримання охоронних документів і підтримання їх чинності;
оплату робіт, пов'язаних з підготовкою матеріалів для
патентування винаходів за кордоном, надання ліцензій;
відшкодування авторам, експертам та іншим фахівцям витрат на
відрядження, пов'язаних з розглядом, розробкою, перевіркою і
використанням винаходів і раціоналізаторських пропозицій за
викликом управлінь та Центру патентно-ліцензійної, винахідницької
та раціоналізаторської роботи Міністерства оборони України;
придбання Центром патентно-ліцензійної, винахідницької та
раціоналізаторської роботи Міністерства оборони України та з його
дозволу штатними органами з винахідницької та раціоналізаторської
роботи необхідної технічної та патентної літератури;
видання матеріалів з патентно-ліцензійної, винахідницької та
раціоналізаторської роботи, виготовлення бланків, журналів обліку
та іншої документації з винахідницької та раціоналізаторської
роботи;
організацію та проведення нарад з винахідницької та
раціоналізаторської роботи: стенографування та комп'ютерний набір
матеріалів нарад (за відсутності штатних стенографісток і
друкарок), виготовлення діаграм, графіків, пояснювальних таблиць,
запрошень тощо;
організацію та проведення виставок, конкурсів, оглядів та
інших заходів з винахідництва та раціоналізації, а також на
виплату премій переможцям за результатами конкурсів, оглядів на
кращий підрозділ, військову частину (управління) Міністерства
оборони України за підсумками винахідницької та
раціоналізаторської роботи (за узгодженням з відповідними штатними
органами з винахідницької та раціоналізаторської роботи);
виготовлення експериментальних моделей та зразків згідно з
винаходами та раціоналізаторськими пропозиціями;
виплату винагород за сприяння впровадженню
раціоналізаторської пропозиції. Розмір винагороди за сприяння не
повинен перевищувати розмір винагороди автору раціоналізаторської
пропозиції.

6.3. У військових частинах (управліннях) Міністерства оборони
України витрати на виготовлення та випробування експериментальних
зразків згідно з винаходами та раціоналізаторськими пропозиціями
здійснюються відповідно до чинного законодавства України згідно з
Класифікацією витрат за кошторисом Міністерства оборони України в
межах коштів, передбачених на фінансування патентно-ліцензійної,
винахідницької та раціоналізаторської роботи.

6.4. Витрати на виготовлення дослідних зразків для
полігонних, військових та державних випробувань, виготовлення за
матеріалами винаходів та раціоналізаторських пропозицій виробів,
що приймаються на озброєння та спорядження, здійснюються за
рахунок коштів відповідних статей Класифікації витрат за
кошторисом Міністерства оборони України.

6.5. Витрати, пов'язані з використанням винаходів та
раціоналізаторських пропозицій у військових частинах
(управліннях), що перебувають на кошторисно-бюджетному
фінансуванні, здійснюються за рахунок коштів відповідних статей
Класифікації витрат за кошторисом Міністерства оборони України,
які перебувають у віданні довольчих служб військових частин
(управлінь), що прийняли пропозицію до використання.

6.6. Витрати, пов'язані із заходами щодо масової
винахідницької та раціоналізаторської роботи, здійснюються:
на доповіді, лекції, екскурсії, що проводяться військовими
частинами (управліннями), - за рахунок коштів, що виділяються на
культурно-просвітницькі витрати;
на проведення науково-технічних лекцій, організацію виставок
і показ науково-технічних фільмів учасникам конференцій з
винахідницької та раціоналізаторської роботи, що проводяться в
оперативних командуваннях, - за рахунок коштів, які виділяються на
бойову підготовку військ (сил).

7. Порядок обчислення та виплати винагород і премій за
винахідницьку та раціоналізаторську роботу і сприяння
винахідництву та раціоналізації

7.1. У військових частинах (управліннях) Міністерства оборони
України виплата винагород і премій за винахідницьку та
раціоналізаторську роботу здійснюється відповідно до чинного
законодавства України згідно з Класифікацією витрат за кошторисом
Міністерства оборони України за рахунок коштів, передбачених на
фінансування патентно-ліцензійної, винахідницької та
раціоналізаторської роботи.

7.2. Премії за результатами проведення конкурсів та оглядів
установлюються й виплачуються за розпорядженням командирів
(начальників) військових частин (управлінь) згідно з умовами
проведення цих заходів на підставі рішень відповідних комісій в
межах 75 відсотків коштів, що вказані в пункті 7.1 Положення.
Якщо під час проведення конкурсу потрібні випробування
зразків, премії виплачуються після випробувань, якщо результати
визнаються такими, що задовольняють умови конкурсу.

7.3. Виплата винагороди авторам за винахід, корисну модель,
промисловий зразок і раціоналізаторську пропозицію (що не дає
економічного ефекту), які створені під час виконання службових
обов'язків чи за дорученням командира (начальника) військової
частини (управління), якщо військова частина (управління) прийняла
рішення про патентування об'єкта інтелектуальної власності та
подальше його використання, здійснюється згідно з договором між
військовою частиною (управлінням) та автором, який попередньо
узгоджується з фінансовим органом і вищим командиром
(начальником).

7.4. Авторам перспективних об'єктів промислової власності, що
не можуть використовуватися в теперішній час, премії виплачуються
згідно з рішенням заступника Міністра оборони України -
командувача виду Збройних Сил України, заступника Міністра оборони
України з озброєння - начальника озброєння Збройних Сил України,
заступника Міністра оборони України по тилу - начальника тилу
Збройних Сил України, начальника управління центрального апарату
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил
України, які визнали доцільність використання цих об'єктів у
майбутньому в підпорядкованих військових частинах (управліннях)
Міністерства оборони України за рахунок коштів, передбачених у
пункті 7.1 Положення.

7.5. Виплата винагород і премій за результатами конкурсів
здійснюється на підставі рішення органу з винахідницької та
раціоналізаторської роботи, що проводить конкурс, затвердженого
командиром (начальником), якому підпорядковується орган з
винахідницької та раціоналізаторської роботи.

7.6. Командирам (начальникам) та їх заступникам винагороди за
винаходи, корисні моделі, промислові зразки та раціоналізаторські
пропозиції виплачуються за розпорядженням вищих командирів
(начальників).

7.7. Виплата винагород за об'єкти промислової власності та
раціоналізаторські пропозиції, що прийняті до використання від
військових представників Міністерства оборони України
адміністрацією підприємств чи організацій, здійснюється за
узгодженням з відповідним управлінням, якому підпорядковане
військове представництво.

Начальник Центру патентно-ліцензійної,
винахідницької та раціоналізаторської
роботи Міністерства оборони України
полковник В.О.Комаров
Додаток
до пункту 2.1 Положення про
патентно-ліцензійну, винахідницьку
та раціоналізаторську роботу в
Збройних Силах України

Структурна схема організації військового управління
патентно-ліцензійною, винахідницькою та
раціоналізаторською роботою в Збройних Силах України

------------------------------------------------------
| Міністр оборони України |
|----------------------------------------------------|
|Начальник Генерального штабу Збройних Сил України - |
| перший заступник Міністра оборони України |
------------------------------------------------------
---------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------
| ------------------------------------------------ |
| |ЗМОО - НО ЗС України | |
| |----------------------------------------------| |
| |Центр петантно-лійензійної, винахідницької та | |
| | раціоналізаторської роботи | |
| |----------------------------------------------| |
| | Відповідальний ВРР (ЗНЦ) / Комісія ВРР | |
| ------------------------------------------------ |
|Патентно-ліцензійна робота ----------- ------------ -----------Винахідницька та раціоналізаторська робота |
| |Підрозділ|-------|Заступник |------|Підрозділ| |
| |---------| |начальника| |---------| |
| |Відп.ВРР | | ЦПЛВРР | |Відп.ВРР | |
| ----------- ------------ ----------- |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ | ----------------- | ----------------
|ЗМО - | |ЗМО - | |ЗМО - | |ЗМО - | |ЗМО з тилу| | |Управління | | |Начальние НАОУ|
|Командувач| |Командувач| |Командувач| |Командувач| |-начальник| | |ЦАМО та ГШ ЗСУ,| | ----------------
|СВ | |ВПС | |сил ППО | |ВМС | |ЗС України| | |Головне управ- | | ----------------
------------ ------------ ------------ ------------ ------------ | |ління ЗВ МОУ | | |Начальние НАОУ|
------------ ------------| --------- ---------| ------------------- | --------------------- | ----------------- | |--------------|
|Оперативні| |Авіаційні || | НАК | |Корпуси|| | ВНЗ ||Морський| | | ВНЗ ||Головні | | ------------ | | ПП / К |
|вання | |корпуси |+-+-------| | ППО || | (ХВУ) ||р-н ВМС | | |-------||управління| | --------- --------- | ----------------
|----------| |----------|| |В / К | |-------++-+-------||--------+-+-|ПП / К ||----------| | |ФВП,КВП| | ВНЗ | | -----+------
| В / К | | В / К || --------- |В / К || |ПП / К || В / К | | ---------| В / К | | |-------| |-------| |---------| ---------
------------ ------------| ----| ---------| ------------------- | --------------------- | |ПП / К | |ПП / К | ||Інсти- || |Факуль-|
---------|------------------ | |------------------|-----| |------| |Факуль-| -------- | --------- --------- ||тути || |тети |
| АК ||| ВНЗ ||Дивізії| | || ВНЗ ||Д.ППО |||-------------------|| |тети |------------| | --------- --------- ||-------|| |-------|
|-------+++-------||(авіа- | | ||-------||-------||||Факуль-||Бригади ||| |-------||Бази, || | | П | |Факуль-| ||ПП / К || |В / К |
|В / К |||ПП / К ||групи | | ||ПП / К ||В / К ||||тети ||кораблів||| |В / К ||склади || | |-------| |тети | |---------| ---------
---------|---------|-------| | |------------------|||-------||--------||| ---------|----------+| | | В | |-------| |---------| ---------
---------|---------|В / К | | |------------------|||В / К || В / К ||| ---------| В / К || | --------- |В / К | ||Факуль-|| |Кафедри|
|Дивізії|||Факуль-|--------- | ||Факуль-||Бр.ППО |||-------------------|| |Кафедри|------------| | --------- --------- ||тети || |-------|
|бригади|||тети |--------- | ||тети ||-------|||------------------ || |-------|------------| | | НЦ | --------- ||-------|| | В |
|-------|||-------||Авіа- | | ||-------||В / К ||||Кафедри|| П | || | В ||В/частини || | |-------| | П | ||В / К || ---------
|В / К |||В / К ||полки | | ||В / К |---------|||-------||-------| || ---------|----------+- | |ПП / К | |-------| |----------------
---------|---------|-------| | |------------------||| В || В | || | В / К | | --------- | В | |--------- ---------
---------|---------|В / К | | |---------| П |||------------------ || --------------------- | --------- --------- ||Кафедри| | БЗНП |
|Полки |||Кафедри|--------- | ||Кафедри||-------||| -------| |ФВП,КВП| --------- | | П | ||-------| |-------|
| (в/ч) |||-------|--------- | ||-------|| В |||--------------------|-+-------| | П | | |-------| || В | | В / К |
|-------||| В || П | | || В |---------||| ОНЦ ||Дивізіони|| |ПП / К | |-------| | | В | |--------- ---------
|В / К ||---------|-------| | |------------------||+-------||кораблів || --------- | В | | --------- | ---------
---------| | В | | | |В/части|||| В / К ||---------|| --------- --------- | ------------- | | П |
---------|------------------ | |---------|ни ППО |||---------| В / К || | П | --------- ------------ ---------| |-------|
| П |||ФВП,КВП|--------- | ||ФВП,КВП||-------+||--------------------| |-------| ------------ |В/частини,| | Заводи|| | В |
|-------||+-------||Бригади| | |+-------||В / К ||||В/час- |--------- | | В | |Командувач| |арсенали, | |-------|| ---------
| В |||ПП / К ||-------| | ||ПП / К |---------|||тини || П | | --------- | 43 РА | |бази, | |ПП / К |-----------
---------|---------|В / К | | |------------------|||-------||-------| | --------- ------------ |склади,ВП,| --------- ----------------
---------|------------------ | |---------| П ||||В / К || В | | | НЦ | --------- |КЕУ, КЕЧ | --------- |Центральні НДУ|
| ОВК ||| П |--------- | || П ||-------|||------------------ |-+-------| |Бригади| |----------| | Цехи | |--------------|
|-------|||-------|| П | | ||-------|| В |||--------- | |ПП / К | |-------| | В / К | |-------| | В / К |
|В / К ||| В ||-------| | || В |---------||| П | | --------- |В / К | ------------ | В | ----------------
---------|---------| В | | |------------------|||-------| | --------- --------- --------- --------- ---------
---------|------------------ | |---------|ФВП,КВП|||| В | | | П | --------- | П | |Управ- |
| МВК ||| НЦ |--------- | || ЦБК ||-------|||--------- | |-------| | Полки | |-------| |ління |
|-------||+-------||Авіа- | | -+-------||ПП / К |||--------- | | В | |-------| | В | |-------|
|В / К |||ПП / К ||полки | | | В / К |---------||| НЦ | | --------- | В / К| --------- |В / К |
---------|---------|-------| | ------------------|-+-------| | --------- ---------
---------|---------|В / К | | ---------| П || |ПП / К | | --------- ---------
| РВК ||| П |--------- | | П ||-------|| --------- | | П | | П |
|-------|||-------|--------- | |-------|| В || ------------------ | --------- |-------| |-------|
|В / К ||| В || П | | | В |---------| | П || МАГ | | |БРАВ і | | В | | В |
---------|---------|-------| | --------- | |-------||-------+--+-| МП | --------- ---------
---------| | В | | --------- | | В || В / К | | |-------|
| ОМВК || --------- | |НЦ ВПС | | ------------------ | | В / К |
|-------|| |--+-------| | --------- | ---------
|В / К || | | В / К | | |В/час- | | ---------
---------| | --------- | |тини | | |Бригади|
| | --------- | |-------| | |-------|
| --------- | |Управ- | | |В / К | | |В / К |
| | П | | |ління | | --------- | ---------
| |-------|<+--+-------| | --------- | ---------
| | В | | | В / К | | | П | | | П |
| --------- | --------- | |-------| | |-------|
-- --- | | В | | | В |
| | --- --------- | ---------
| | | --
----------|--------------------|--------------------|--------------------|----------
|В/ч, ||| Заводи ||В/ч, ||| Заводи ||В/ч, ||| Заводи ||В/ч, ||| Заводи |
|арсенали|-|________||арсенали|-|________||арсенали|-|________||арсенали|-|________|
|бази, | | ПП/К ||бази, | | ПП/К ||бази, | | ПП/К ||бази, | | ПП/К |
|склади | | ||склади | | ||склади | | ||склади | | |
|--------| | ||--------| | ||--------| | ||--------| | |
|В / К | | ||В / К | | ||В / К | | ||В / К | | |
---------- -------------------- -------------------- -------------------- ----------
---------- -------------------- -------------------- -------------------- ----------
| П | | П || П | | П || П | | П || П | | П |
|--------| |--------||--------| |--------||--------| |--------||--------| |--------|
| В | | В || В | | В || В | | В || В | | В |
---------- -------------------- -------------------- -------------------- ----------

Умовні позначки
ПП - штатні патентні підрозділи (бюро військово-технічної,
науково-технічної інформації або інші)
В - відповідальні за винахідницьку і раціоналізаторську роботу
К - комісії з винахідницької та раціоналізаторської роботи

Перелік скорочень
до структурної схеми організації військового управління
патентно-ліцензійною, винахідницькою та
раціоналізаторською роботою в Збройних Силах України

ЗМОО-НО - заступник Міністра оборони України з озброєння -
начальник озброєння Збройних Сил України
ЦПЛВРР - Центр патентно-ліцензійної, винахідницької та
раціоналізаторської роботи
ВРР - винахідницька та раціоналізаторська робота
ЗНЦ - заступник начальника Центру патентно-ліцензійної,
винахідницької та раціоналізаторської роботи
ЗВ - залізничні війська
НАОУ - Національна академія оборони України
АК - армійський корпус
НАК - навчальне авіаційне командування
ВНЗ - військові навчальні заклади
ХВУ - Харківський військовий університет
Д. ППО - дивізії протиповітряної оборони
Бр. ППО - бригади протиповітряної оборони
ФВП - факультети військової підготовки
КВП - кафедри військової підготовки
ЦБП - центр бойової підготовки
НЦ - наукові центри
НЦ ВПС - науковий центр Військово-Повітряних Сил
ОНЦ - окремі навчальні центри
БЗНП - база забезпечення навчального процесу
НДУ - науково-дослідні установи
РА - ракетна армія
ВП - військові представництва
КЕУ - квартирно-експлуатаційні управління
КЕЧ - квартирно-експлуатаційні частини
ОВК - обласні військові комісаріати
РВК - районні військові комісаріати
ОМВК - об'єднані міські військові комісаріати
МАГ - морська авіаційна група
БРАВ і МП - берегові ракетно-артилерійські війська і морська
піхота
П - підрозділи
Адрес ассоциации:
04116, Украина, г.Киев,
ул. Митрофана Довнар-Запольского, дом 4,
подъезд 1, кв. 2
073 159 98 99
Фейсбук
Skype
Viber
WhatsApp
Главная    патентные повереннные киев Новостиновости торговые марки, патенты и авторское право Мероприятиямероприятия патентные поверенные Типовые Документыдокументы Статьистатьи интеллектуальная собственность Законызаконы торговые марки, патенты и авторское право Ассоциацияассоциация патентных поверенных Sitemap
Киевская городская ассоциация патентных поверенных Украины © 2006-2020 Патентный поверенный Кондратюк И. В.
Спонсорская регистрация торговой марки PATENT
Агентство УКРАИНСКИЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ - http://tm.ua