И словом, и делом! Главная Написать письмо Киевская городская ассоциация патентных поверенных Украины Добавить в избранное
patent.kiev.ua
Общественная
организация
Патентных
поверенных
Украины
интернет-форум Патентных поверенных Украины
->
Программа Киевской городской ассоциации патентных поверенных
Материалы членов Киевской городской ассоциации патентных поверенных
Мероприятия Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины
Телефонно-адресный справочникпатентных поверенных
История института патентных поверенных Украины
Статьи по различным объектам интеллектуальной собственности
Законы по различным объектам интеллектуальной собственности
О Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины
Контактная информация Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины

устав ассоциации поверенных поверенных Устав Киевской организации Поверенных поверенных

І. Загальні положення.

1.1. Київська міська асоціація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених) (далі - Асоціація) є добровільним громадським неприбутковім об'єднанням, громадською організацією з місцевим статусом. Асоціація діє на основі об'єднання загальних інтересів її членів - представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених).

Асоціація здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, законом України „Про об’єднання громадян”, законодавством України та цим Статутом.

Повна назва Асоціації: „Київська міська асоціація представників у справах інтелектуальної власності (патентних повірених)”.
Скорочена назва Асоціації: КМАПП.

1.3. Асоціація здійснює співробітництво з органами державної влади та управління, іншими громадськими організаціями, профспілками та науковими установами.

1.4. Асоціація набуває статусу юридичної особи з моменту державної реєстрації, володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, печатку, штамп, бланки із своєю назвою. Асоціація може мати свою символіку, зразки якої затверджує Правління Асоціації. Символіка Асоціації, у такому разі реєструється відповідно до порядку, встановленого законодавством України.

1.5. Асоціація не відповідає по зобов'язанням своїх членів, так же як і члени Асоціації або місцеві осередки Асоціації не відповідають по зобов'язаннях Асоціації. Місцем знаходження керівних органів Асоціації є м. Київ, Україна.

Юридична адреса Асоціації – вул. Вишгородська 29, кв. 3, м. Київ, 04074

2. Мета та завдання Асоціації.

2.1. Асоціація має своєю метою:

 • Задоволення законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів, які є представниками у справах інтелектуальної власності (патентними повіреними) шляхом участі у провадженні творчої, культурної, освітньої, наукової та іншої діяльності;
 • Предметом діяльності Асоціації є:
 • Всебічне сприяння діяльності Державного департаменту інтелектуальної власності та іншим органам виконавчої влади з питань правової охорони інтелектуальної власності;
 • Всебічне сприяння діяльності Всеукраїнської асоціації патентних повірених;
 • Сприяння формуванню законодавства України, що регулює питання, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності;
 • Активна підтримка авторитету та позитивного іміджу Патентних повірених;
 • Сприяння здійсненню професійної діяльності Патентними повіреними;
 • Сприяння становленню і розвитку в Україні інституту Патентних повірених;
 • Сприяння розвитку і пропаганді правової охорони інтелектуальної власності;
 • Сприяння підвищенню професійного рівня Патентних повірених;
 • Розширення міжнародних зв'язків в області правової охорони інтелектуальної власності.

2.2. Для досягнення статутних цілей діяльність Асоціації спрямована на реалізацію наступних завдань:

 • представництво інтересів членів Асоціації в державних та недержавних органах та організаціях;
 • підготовка для законодавчих і виконавчих органів пропозицій та рекомендацій з питань удосконалення системи правової охорони інтелектуальної власності та законодавства у галузі інтелектуальної власності в Україні, а також висновків по проектах законодавчих і нормативних актів України в області правової охорони інтелектуальної власності;
 • сприяння налагодженню зв'язків між Патентними повіреними, асоціаціями Патентних повірених та іншими як державними, так і недержавними органами в усьому світі з метою обміну досвідом у відстоюванні інтересів людини та держави;
 • сприяння підвищенню рівня незалежності Патентних повірених;
 • надання консультативної та практичної допомоги членам Асоціації у різноманітних питаннях;
 • підготовка, видання і поширення безкоштовних періодичних, довідкових, інформаційних і методичних матеріалів в області правової охорони інтелектуальної власності;
 • заохочення і підвищення освітнього та професійного рівня членів Асоціації шляхом обміну досвідом та інформацією;
 • сприяння підвищенню рівня ділової і професійний підготовки членів Асоціації в області правової охорони інтелектуальної власності шляхом проведення семінарів, конференцій, симпозіумів, у тому числі за участю іноземних фахівців;
 • сприяння підвищенню рівня ділової і професійний підготовки широких кіл населення та фахівців різного рівня в області правової охорони інтелектуальної власності шляхом проведення конференцій, симпозіумів, у тому числі за участю іноземних фахівців;
 • сприяння науковій та професійній діяльності членів Асоціації та проведення професійних конкурсів;
 • сприяння дотриманню норм професійної етики Патентних повірених;
 • участь у громадському розгляді випадків порушення норм професійної етики Патентних повірених;
 • сприяння врегулюванню суперечностей і розбіжностей, що можуть виникнути між Патентними повіреними при здійсненні ними професійної діяльності;
 • організація заходів в області пропаганди правової охорони інтелектуальної власності;
 • вивчення міжнародного досвіду у галузі правової охорони об'єктів інтелектуальної власності, сприяння міжнародному співробітництву та обміну науковою та практичною інформацією з проблем захисту інтелектуальної власності;
 • участь у міжнародних конгресах, конференціях, симпозіумах, виставках та інших заходах для досягнення цілей своєї діяльності;
 • сприяння підвищенню професійного рівню Патентних повірених;
 • організація освітніх та культурних заходів для членів Асоціації;

2.3. Для виконання поставлених завдань Асоціація має право:

 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • представляти свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських організаціях;
 • брати участь у громадській діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);
 • морально, ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу у їх створенні;
 • створювати установи та організації;
 • одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх статутних цілей та завдань;
 • вносити пропозиції до органів влади та управління;
 • розповсюджувати інформацію, свої друковані видання та пропагувати свої ідеї та цілі;
 • приймати участь у засновуванні засобів масової інформації;

Асоціація також користується всіма іншими правами, передбаченими законами України.

3. Права та обов'язки членів асоціації

3.1. Членство в Асоціації може бути колективним та індивідуальним. Крім того, загальні збори Асоціації мають право обрати почесних членів Асоціації.

3.2. Індивідуальними та почесними членами Асоціації можуть бути громадяни України, які на час вступу в Асоціацію є Патентними повіреними України, які визнають цей Статут та своєю активною діяльністю сприяють реалізації мети та завдань Асоціації.

3.3. Колективними членами Асоціації можуть бути трудові колективи установ та організацій, які визнають цей Статут та приймають безпосередню участь у виконанні статутних завдань. Колективні члени Асоціації діють через своїх повноважних представників у справах інтелектуальної власності (Патентних повірених) або фахівців у справах інтелектуальної власності.

3.4. Індивідуальні та колективні члени Асоціації в особі своїх повноважних представників мають рівні права та обов'язки.

3.5. Членство в Асоціації не накладає на своїх членів ніяких застережень щодо їх участі в інших об'єднаннях громадян, союзах, асоціаціях чи інших утвореннях.

3.6. Прийняття індивідуальних членів Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації на підставі письмової заяви особи, яка бажає вступити в Асоціацію, на ім'я Президента Асоціації. Після прийняття до Асоціації її новий член сплачує вступний внесок та внесок за поточний рік протягом 30 календарних днів після рішення Правління Асоціації. Несплата таких вступного внеску та внеску за поточний рік робить рішення Правління Асоціації про прийняття такого члену недійсним.

Прийняття колективних членів здійснюється Правлінням Асоціації на підставі відповідного рішення колективу кандидата у члени Асоціації. Надання статусу Почесного члена Асоціації здійснюється Правлінням Асоціації за поданням Президента.

3.7. Члени Асоціації мають право:

 • приймати участь в управлінні Асоціацією;
 • приймати участь в обговоренні та прийнятті рішень на Загальних зборах;
 • обирати та бути обраними до керівних та інших органів Асоціації, вносити пропозиції щодо поліпшення її діяльності;
 • отримувати своєчасну та повну інформацію про діяльність Асоціації;
 • звертатися до органів Асоціації для захисту своїх законних прав та інтересів;
 • здійснювати колективні заходи по захисту своїх інтересів;
 • вимагати у встановленому порядку скликання позачергових зборів;
 • у будь-який момент вільно вийти із складу членів Асоціації;
 • мати інші права згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

3.8. Члени Асоціації зобов'язані:

 • суворо дотримуватись положень Статуту та інших внутрішніх документів Асоціації;
 • виконувати рішення Загальних зборів та Правління Асоціації;
 • при здійсненні своєї професійної діяльності суворо дотримуватись чинних норм законодавства України;
 • спрямовувати свою діяльність на досягнення мети на виконання завдань Асоціації;
 • сприяти зростанню ролі та престижу Асоціації;
 • брати активну участь у організації та проведенні заходів Асоціації;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати вступний та поточні членські внески;
 • виконувати інші обов'язки, передбачені цим Статутом.

3.9. За порушення вимог законів України та цього Статуту до члена Асоціації можуть бути застосовані такі заходи впливу, як попередження та виключення з Асоціації.

3.10. Членство в Асоціації припиняється у випадках:

 • виходу з Асоціації за власним бажанням на підставі письмового звернення поданого до Правління Асоціації;
 • смерті індивідуального чи почесного члена Асоціації;
 • виключення з Асоціації.

3.11. Підставами для виключення з Асоціації є:

 • систематичне невиконання вимог цього Статуту;
 • вчинення дій, що суперечать меті та завданням Асоціації;
 • вчинення дій, що негативно впливають на репутацію Асоціації;
 • несплата членських внесків, що підлягають сплаті згідно з рішенням Асоціації, протягом 3-х місяців постіль.

3.12. У разі виходу чи виключення з членів Асоціації сплачені вступні та членські внески не повертаються.

3.13. Розмір та порядок сплати вступних та членських внесків щорічно встановлює Правління Асоціації.

3.14. Членство в Асоціації засвідчується іменним Посвідченням. Зразок Посвідчення та порядок його видання розробляється та затверджується членами Правління Асоціації.

4. Місцеві осередки

4.1. Місцеві осередки створюються на території будь-якого району м. Києва з метою виконання статутних мети та завдань Асоціації, розвитку її структурної мережі.

4.2. Діяльність місцевих осередків Асоціації здійснюється відповідно до чинного законодавства, Статуту Асоціації, статутів (положень) місцевих осередків, які приймаються їх вищими керівними органами та затверджуються рішенням Правління Асоціації. Статути (положення) місцевих осередків не можуть суперечити Статуту Асоціації.

4.3. Для набуття статусу юридичної особи місцеві осередки повинні зареєструватися в органах юстиції на місцях.

4.4. Місцеві осередки обирають свої керівні органи на власних зборах. Чисельність керівного органу, форма його обрання, строк повноважень, а також форми його діяльності встановлюються зборами місцевого осередку, та Статутом (положенням) місцевого осередку, який підлягає затвердженню.

5. Органи управління та контролю асоціації

5.1. Для забезпечення діяльності Асоціації створюються наступні органи управління:

 • Загальні збори членів Асоціації;
 • Правління Асоціації;
 • Президент Асоціації;
 • Віце-президент Асоціації;
 • Ревізійна комісія.

Термін повноважень виборних керівних органів Асоціації становить 2 роки. Одні і ті ж особи можуть займати керівні пости в Асоціації багаторазово без обмежень.

5.2. Вищим колегіальним керівним органом Асоціації є Загальні збори членів Асоціації (далі – Загальні збори), які скликаються у разі необхідності, але не рідше одного разу на один рік. Дата, місце проведення, порядок денний Загальних зборів встановлюються Правлінням Асоціації.

5.2.1. Позачергові збори можуть бути скликані Правлінням Асоціації за вимогою не менше ніж третини членів Асоціації, Правління, Президента, Віце-президента. Термін проведення таких зборів визначається не пізніше 30 днів від дня отримання Правлінням відповідної письмової вимоги на свою адресу.

5.2.2. Загальні збори є такими, що відбулися, якщо на них присутні більш ніж 50% членів Асоціації. Рішення на Загальних зборах приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на зборах членів Асоціації, окрім випадків, окремо передбачених цим Статутом.

5.2.3. Члени Асоціації можуть делегувати право участі у Загальних зборах Асоціації своєму представнику (представникам). Повноваження представника на Загальних зборах Асоціації підтверджуються протоколом зборів місцевого осередку. Квоту представництва від місцевих осередків Асоціації визначає Правління. Під час участі у Загальних зборах та під час голосування, кожен представник місцевого осередку має 1 голос.

5.2.4. Загальні збори мають право розглянути будь-яке питання, що стосується діяльності Асоціації. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:

 • визначення та затвердження основних напрямків діяльності Асоціації;
 • затвердження Статуту, змін та доповнень до нього;
 • розгляд найважливіших поточних та перспективних питань діяльності Асоціації;
 • обрання та відкликання прямим відкритим голосуванням Президента та Віце-президента Асоціації, членів Правління Асоціації та членів Ревізійної комісії;
 • заслуховування та затвердження звітів Президента та Віце-президента Асоціації, Виконавчого секретаря Асоціації, Правління Асоціації та Ревізійної комісії;
 • визначення умов оплати праці посадових осіб Асоціації;
 • прийняття рішень про реорганізацію чи ліквідацію Асоціації, створення ліквідаційної комісії;
 • реалізація права власності від імені Асоціації;
 • винесення рішень про притягнення до відповідальності членів Правління Асоціації, Президента Асоціації, Віце-президента Асоціації та членів Ревізійної комісії;
 • утворення за ініціативою Правління Асоціації та зупинення за ініціативою Правління Асоціації місцевих осередків Асоціації, а також затвердження їх Статутів та Положень.

5.2.5. З метою підвищення ефективності та оперативності управління Асоціацією, Загальні збори можуть делегувати свої окремі повноваження Правлінню Асоціації з наступним затвердженням прийнятих ним рішень Загальними зборами.

5.3. У проміжок часу між засіданнями Загальних зборів керівництво діяльністю Асоціації здійснює Президент, Віце-президент та Правління Асоціації.

5.3.1. Правління Асоціації - колегіальний виконавчий орган Асоціації. Правління скликається Президентом у разі необхідності, але не рідше 1 разу на 6 місяців. На засіданнях Правління головує Президент Асоціації. Кількісний склад Правління визначається Загальними зборами.

5.3.2. Правління Асоціації приймає рішення, віднесені Статутом до його компетенції, якщо в засіданні беруть участь не менше 2/3 від загального складу Правління. Рішення приймаються більшістю голосів членів Правління, присутніх на засіданні. Якщо кількість голосів "за" та "проти" збігається, вирішальне значення має голос Президента.

5.3.3. У разі виникнення необхідності у терміновому прийнятті рішення, Виконавчий секретар за дорученням Президента проводить невідкладне опитування членів Правління Асоціації шляхом надання їм для ознайомлення Проекту рішення. Таке опитування може бути проведено по телефону чи засобам електронного зв’язку, а проект Рішення переданий факсом або електронною поштою. Члени Правління протягом 2 діб мають або схвалити Проект рішення, або відхилити його, подавши свої зауваження. Рішення вважається прийнятим, якщо його схвалило не менше половини членів Правління Асоціації. Про результати опитування Президент інформує членів Правління не пізніше 5 діб після подання останнього зауваження.

5.3.4. Правління Асоціації:

  виконує рішення Загальних зборів;
 • організує діяльність Асоціації в період між засіданнями Загальних зборів;
 • ініціює створення та припинення діяльності місцевих осередків Асоціації;
 • координує діяльність місцевих осередків;
 • за поданням Виконавчого секретаря Асоціації призначає місце, дату, порядок денний чергових та позачергових Загальних зборів;
 • приймає рішення про прийом та виключення колективних, індивідуальних та почесних членів Асоціації відповідно до вимог цього Статуту;
 • приймає рішення про надання особам статусу Почесного члена Асоціації за визначні особисті досягнення відповідно до мети та завдань Асоціації;
 • затверджує Положення про порядок сплати та розмір вступного та членських внесків;
 • затверджує зразки печатки та штампи, емблеми, нагороди та іншу символіку з назвою Асоціації;
 • вирішує усі питання, не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів;
 • розпоряджається майном Асоціації в порядку, визначеному Статутом;
 • приймає рішення про створення підприємств, госпрозрахункових організацій, установ тощо.

5.3.5. Члени Правління виконують свої обов'язки на громадських засадах.

5.4. Президент Асоціації обирається із членів Асоціації Загальними зборами строком на 2 роки.

5.4.1. Президент:

 • представляє інтереси Асоціації без спеціального доручення у відносинах з органами державної влади, управління, політичними партіями, рухами та громадськими організаціями, міжнародними громадськими організаціями та іншими структурами, тощо;
 • очолює, організує та спрямовує роботу Правління Асоціації, головує на його засіданнях;
 • подає на розгляд Правління Асоціації питання про виключення членів Асоціації за порушення вимог цього Статуту;
 • має право внесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, що стосується діяльності Асоціації;
 • затвердження договорів (угод), що укладаються Асоціацією з іншими особами;
 • має право першого підпису усіх фінансових документів Асоціації;
 • має право делегувати окремі господарські повноваження Виконавчому секретарю Асоціації.

5.5. Віце-президент Асоціації обирається із членів Асоціації Загальними зборами строком на 2 роки.

5.5.1. Віце-президент:

 • представляє інтереси Асоціації без спеціального доручення у відносинах з органами державної влади, управління, політичними партіями, рухами та громадськими організаціями, міжнародними громадськими організаціями та іншими структурами, тощо;
 • за дорученням Президента або у разі його відсутності очолює, організує та спрямовує роботу Правління Асоціації, головує на його засіданнях ;
 • подає на розгляд Правління Асоціації питання про виключення членів Асоціації за порушення вимог цього Статуту;
 • має право внесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, що стосується діяльності Асоціації.

5.6. Виконавчий секретар Асоціації призначається рішенням Правління Асоціації з числа членів Асоціації чи приймається на роботу за трудовим договором (контрактом) з числа осіб, які мають юридичну освіту або освіту у галузі інтелектуальної власності. Виконавчий секретар Асоціації виконує свої обов’язки на платній основі. Виконавчий секретар Асоціації не може бути членом Асоціації.

5.6.1. Виконавчий секретар :

 • організовує та контролює діловодство Асоціації, у разі відсутності Президента і Віце-президента за дорученням представляє їх у щоденних відносинах з державними та недержавними органами, а також з членами Асоціації;
 • організує засідання Правління Асоціації;
 • забезпечує роботу Ревізійної комісії Асоціації;
 • має право винести на обговорення Загальних зборів будь-якого питання, що стосується повсякденної діяльності Асоціації;
 • вирішує усі інші питання організації поточної діяльності Асоціації, які не віднесено цим Статутом до компетенції інших органів.

5.7. Ревізійна комісія Асоціації здійснює контроль за додержанням Статуту Асоціації, виконанням прийнятих рішень керівних органів Асоціації, витратами коштів Асоціації. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами у кількості, визначеній на засіданні Загальних зборів.

5.7.1. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію та підзвітна Загальним зборам Асоціації.

6. Кошти та майно асоціації

6.1. Асоціація не здійснює підприємницької діяльності; володіє майном та грошовими коштами, у тому числі і валютними, які необхідні їй для виконання статутних завдань.

6.2. Джерелом створення майна та грошових коштів Асоціації є:

 • кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді незворотної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань третіх осіб;
 • вступні та членські внески членів Асоціації;
 • отримання інших пасивних доходів.

6.3. Додатковим джерелом надходження фінансових та матеріальних ресурсів можуть бути:

 • добровільні внески підприємств, організацій, установ та приватних осіб;
 • гранти;
 • інші надходження, які не заборонені законодавством України та такі, що не призводять до втрати ознак неприбутковості.

6.4. Витрати на проведення Загальних зборів, конференцій, засідань Правління Асоціації, утримання штатного апарату, а також витрати, пов'язані з організацією міжнародного співробітництва і здійсненням інших заходів, визначаються Правлінням Асоціації. Майно та грошові кошти Асоціації використовуються на реалізацію мети та виконання завдань окреслених цим статутом.

6.5. Асоціація може мати власний інвентар, транспортні засоби, будівлі, оздоровчі заклади та інше майно, набуте власним коштом чи передане Асоціації як благодійна допомога приватних осіб, організацій та установ, що необхідне для виконання статутних завдань.

6.6. Асоціація не відповідає по боргах держави та її членів, як і держава не відповідає по боргах як самої Асоціації, так і її членів.

6.7. Для виконання статутних завдань Асоціація може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових організацій із статусом юридичної особи, засновувати підприємства у порядку, встановленому законодавством України.

6.8. Асоціація, а також створені нею підприємства, установи і організації повинні вести оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструватися в органах державної податкової служби та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, що визначені чинним законодавством.

7. Міжнародні зв'язки

7.1. Асоціація може засновувати або вступати до міжнародних громадських (неурядових) організацій, створювати міжнародні спілки, підтримувати прямі міжнародні зв'язки, укладати угоди, а також брати участь у здійсненні будь-якого заходу, що не суперечить чинному законодавству України.

8. Припинення діяльності

8.1. Припинення діяльності Асоціації здійснюється шляхом її реорганізації або ліквідації за рішенням Загальних зборів членів Асоціації, прийнятим 3/4 голосів від кількості присутніх на Зборах, або ж за рішенням суду.

8.2. Для здійснення ліквідації Асоціації утворюється ліквідаційна комісія, якій передаються повноваження щодо розпорядження майном Асоціації відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Грошові кошти та інше майно Асоціації у випадку її ліквідації не можуть бути поділені між її членами, і передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

8.4. У разі реорганізації Асоціації її права та обов'язки переходять до правонаступників.

9. Порядок внесення доповнень та змін до Статуту

9.1. Зміни та доповнення до Статуту Асоціації приймаються Загальними зборами Асоціації.

9.2. Відповідне рішення Загальних зборів вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 від учасників Загальних зборів.

9.3. Про зміни та доповнення, внесені до Статуту Асоціації повідомляється орган, що здійснив реєстрацію Асоціації у 5 – денний термін, для їх подальшої реєстрації.

ЗАСНОВНИКИ:
Кондратюк Ігор Вікторович
Кістерський Кирило Арсенійович
Бондаренко Дмитро Геннадійович
Адрес ассоциации:
04116, Украина, г.Киев,
ул. Митрофана Довнар-Запольского, дом 4,
подъезд 1, кв. 2
073 159 98 99
Фейсбук
Skype
Viber
WhatsApp
Главная    патентные повереннные киев Новостиновости торговые марки, патенты и авторское право Мероприятиямероприятия патентные поверенные Типовые Документыдокументы Статьистатьи интеллектуальная собственность Законызаконы торговые марки, патенты и авторское право Ассоциацияассоциация патентных поверенных Sitemap
Киевская городская ассоциация патентных поверенных Украины © 2006-2020 Патентный поверенный Кондратюк И. В.
Спонсорская регистрация торговой марки PATENT
Агентство УКРАИНСКИЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ - http://tm.ua