И словом, и делом! Главная Написать письмо Киевская городская ассоциация патентных поверенных Украины Добавить в избранное
patent.kiev.ua
Общественная
организация
Патентных
поверенных
Украины
интернет-форум Патентных поверенных  Украины
->
Программа Киевской городской ассоциации патентных поверенных
Материалы членов Киевской городской ассоциации патентных поверенных
Мероприятия Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины
Телефонно-адресный справочникпатентных поверенных
История института  патентных поверенных Украины
Статьи по различным объектам интеллектуальной собственности
Законы по различным объектам интеллектуальной собственности
О Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины
Контактная информация Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины

Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи
Положение представил на сайт Патентный поверенный Кондратюк И.В. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Н А К А З N 739 від 14.11.2001 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 р. за N 965/6156 Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ) Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи (далі - Положення), що додається. 2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати це Положення до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію. 3. Державному департаменту інтелектуальної власності опублікувати це Положення в офіційному бюлетені "Промислова власність". 4. Визнати такими, що втратили чинність, пункт 1 наказу Держпатенту України "Про затвердження нормативних актів" від 14 грудня 1995 року N 187 ( z0023-96 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 1996 року за N 23/1048, і затверджене ним Положення про Державний реєстр посвідчень України на винаходи, що становлять державну таємницю, та порядок видачі посвідчень. 5. Скасувати наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи" від 12 липня 2001 року N 511. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В. Міністр В.Г.Кремень ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки України 14.11.2001 N 739 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 листопада 2001 р. за N 965/6156 Положення про Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи 1. Загальні положення 1.1. Це Положення, розроблене відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 ), Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ) , Положення про Державний департамент інтелектуальної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2000 року N 997 ( 997-2000-п ), визначає форму Державного реєстру патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи, порядок його ведення, порядок видачі патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи та їх дублікатів, а також установлює форму зазначених патентів. 1.2. Державний реєстр патентів і деклараційних патентів України на секретні винаходи (далі - реєстр) - це сукупність офіційних відомостей щодо державної реєстрації патентів України на секретні винаходи (далі - патенти) і деклараційних патентів України на секретні винаходи (далі - деклараційні патенти), які постійно зберігаються на паперовому носії. Реєстр має гриф "таємно". Реєстр формує Державний департамент інтелектуальної власності, що діє у складі Міністерства освіти і науки України (далі - Держдепартамент). 1.3. Реєстрація та дії, пов'язані з веденням реєстру, виконуються за наявності рішення Державного експерта з питань таємниць (далі - Державний експерт) про віднесення винаходу до державної таємниці. 2. Ведення реєстру 2.1. Реєстрація патенту (деклараційного патенту) здійснюється на підставі рішення Держдепартаменту про видачу патенту (деклараційного патенту) шляхом унесення відповідного запису до реєстру. Запис про реєстрацію патенту (деклараційного патенту), що вноситься до реєстру, містить такі відомості із зазначенням міжнародних цифрових кодів для ідентифікації бібліографічних даних (ІНІД) відповідно до стандарту BOIB ST.9: (10) вид та номер охоронного документа СРСР; (11) номер реєстрації, який є номером патенту (деклараційного патенту); (16) дату реєстрації патенту (деклараційного патенту); (20) дату подання клопотання про видачу патенту України на секретний винахід, що охороняється авторським свідоцтвом СРСР; (21) номер заявки; (22) дату подання заявки; (23) інші дати; (24) дату, з якої набирають чинності права, що випливають з патенту (деклараційного патенту); (51) індекс (індекси) Міжнародної патентної класифікації; (54) назву секретного винаходу; (62) номер та дату подання попередньої заявки, з якої виділено заявку, позначену кодом (21); (66) номер (номери) та дату (дати) подання попередньої (попередніх) заявки (заявок), діловодство за якою (якими) припинено; (71) повне ім'я або найменування заявника (заявників); (72) повне ім'я винахідника (винахідників); (73) повне ім'я або найменування власника (власників) патенту (деклараційного патенту); (98) адресу та повне ім'я фізичної або найменування юридичної особи, якій надсилається патент (деклараційний патент), адресу для листування; номер і дату реєстрації рішення Державного експерта про віднесення винаходу до державної таємниці; ступінь секретності; строк дії ступеня секретності; найменування державного органу (органів), якому надається право приймати рішення щодо кола підприємств, установ, організацій, що матимуть доступ до секретного винаходу, згідно з рішенням Державного експерта. 2.2. У процесі ведення реєстру до нього вносяться відомості щодо: видачі патенту після проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою було видано деклараційний патент; зміни повного імені фізичної особи - власника (власників) або найменування юридичної особи - власника (власників) та/або адреси власника (власників) патенту (деклараційного патенту); зміни складу винахідників або власників патенту (деклараційного патенту); зміни адреси для листування; зміни назви секретного винаходу; передачі права власності на секретний винахід; надання ліцензії на використання секретного винаходу; змін до відомостей про надання ліцензії на використання секретного винаходу; визнання деклараційного патенту таким, що не набрав чинності, у зв'язку з прийняттям рішення про відмову у видачі патенту після проведення кваліфікаційної експертизи заявки; визнання патенту (деклараційного патенту) недійсним повністю або частково; припинення дії патенту (деклараційного патенту); припинення дії деклараційного патенту у зв'язку з видачею патенту після проведення кваліфікаційної експертизи заявки, за якою раніше було видано деклараційний патент; відмови від патенту (деклараційного патенту) повністю або частково; зміни обсягу прав у разі часткової відмови від патенту (деклараційного патенту); видачі дубліката патенту (деклараційного патенту); зміни ступеня секретності; строку дії зміненого ступеня секретності; номера і дати реєстрації рішення Державного експерта про зміну ступеня секретності; змін унаслідок виправлення очевидних помилок (граматичних, синтаксичних, фактичних даних тощо). 2.3. Підставою для внесення відомостей до реєстру є: рішення Держдепартаменту; рішення судових органів; клопотання або заява власника (власників) патенту (деклараційного патенту); рішення Державного експерта. 2.4. У разі зміни повного імені фізичної особи - власника (власників) або найменування юридичної особи - власника (власників) патенту (деклараційного патенту) та/або зміни адреси власника (власників) патенту (деклараційного патенту), зміни адреси для листування, зміни складу винахідників, видачі дубліката та виправлення очевидних помилок власник (власники) патенту (деклараційного патенту) за своєю ініціативою подає до Держдепартаменту клопотання щодо зазначених змін, викладене українською мовою. Клопотання має стосуватися одного патенту (деклараційного патенту) і містити: номер патенту (деклараційного патенту); номер заявки; дату подання заявки; назву секретного винаходу; повне ім'я фізичної особи - власника (власників) або найменування юридичної особи - власника (власників) й адресу власника (власників) патенту (деклараційного патенту); адресу для листування. Клопотання підписується власником (власниками) патенту (деклараційного патенту). Якщо власником патенту (деклараційного патенту) є юридична особа, то клопотання підписує особа, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує клопотання, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою. У разі подання клопотання про зміну складу винахідників воно підписується особами, які зазначені в заявці як винахідники, а також особами, які фактично є винахідниками, але в заявці винахідниками не зазначені. До клопотання додаються документи, що підтверджують правомірність змін (за потреби). 2.5. Заява про повну або часткову відмову від патенту (деклараційного патенту) подається власником (власниками) патенту (деклараційного патенту) і містить: номер патенту (деклараційного патенту); номер заявки; дату подання заявки; назву секретного винаходу; повне ім'я фізичної особи - власника (власників) або найменування юридичної особи - власника (власників) й адресу власника (власників) патенту (деклараційного патенту); адресу для листування; обсяг прав, щодо яких здійснюється часткова відмова від патенту (деклараційного патенту). У заяві також повинно бути зазначено, що особа, яка використовує секретний винахід на підставі ліцензійного договору, попереджена про повну або часткову відмову від патенту (деклараційного патенту). Заява підписується власником (власниками) патенту (деклараційного патенту), а якщо власником (власниками) патенту (деклараційного патенту) є юридична особа, то заява підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається з повного найменування посади особи, яка підписує заяву, особистого підпису, ініціалів, прізвища, дати і скріплюється печаткою. У разі часткової відмови від патенту до заяви додається експертний висновок щодо відповідності секретного винаходу умовам патентоздатності. 2.6. У разі розсекречування секретного винаходу до реєстру на підставі рішення Державного експерта вносяться відомості про припинення дії патенту (деклараційного патенту). 2.7. Держдепартамент видає або надсилає власнику (власникам) патенту (деклараційного патенту) доповнення до патенту (деклараційного патенту) щодо зміни власника (власників) патенту (деклараційного патенту) унаслідок передачі права власності та змін у відомостях щодо реєстрації патенту (деклараційного патенту) за встановленою формою, наведеною в додатках 1 і 2 до цього Положення. Доповнення до патенту (деклараційного патенту) надсилаються за адресою, зазначеною в клопотанні або заяві. 3. Видача патенту (деклараційного патенту) 3.1. Видача патенту (деклараційного патенту) здійснюється Держдепартаментом у місячний строк після його державної реєстрації. 3.2. Патент (деклараційний патент) видається за встановленою формою, наведеною в додатках 3 і 4 до цього Положення. Патент (деклараційний патент) засвідчується підписом голови Держдепартаменту та скріплюється печаткою Держдепартаменту. 3.3. Патент (деклараційний патент) видається особі, яка має право на його одержання, або надсилається за адресою для листування. Якщо право на одержання того самого патенту (деклараційного патенту) мають декілька осіб, то видається один патент (деклараційний патент) особі, яка має відповідні повноваження на його одержання. 3.4. До виданого патенту (деклараційного патенту) на вимогу його власника (власників) Держдепартамент уносить виправлення очевидних помилок відповідно до пункту 2.4 цього Положення. 3.5. На клопотання власника (власників) патенту (деклараційного патенту) Держдепартамент видає або надсилає за адресою, зазначеною в клопотанні, дублікат патенту (деклараційного патенту). Клопотання подається в порядку, передбаченому пунктом 2.4 цього Положення. 3.6. До виданого патенту (деклараційного патенту) додається копія рішення Державного експерта про визначення державного органу (органів), якому (яким) надається право приймати рішення щодо кола підприємств, установ, організацій, що матимуть доступ до секретного винаходу. Начальник Управління промислової власності І.Е.Василенко Додаток 1 до пункту 2.7 Положення про Державний реєстр патентів та деклараційних патентів України на секретні винаходи УКРАЇНА (19) UA (11) Герб МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Доповнення до патенту на секретний винахід ________________________________ _________ _______________________ (голова Державного департаменту (підпис) (ініціали, прізвище) інтелектуальної власності ) М.п. Зміни у відомостях щодо реєстрації патенту України на секретний винахід ( ) Код (коди) ІНІД для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту BOIB ST.9, щодо яких було внесено зміни (виправлено помилки). Зміст змін у відомостях щодо реєстрації патенту. Начальник Управління промислової власності І.Е.Василенко Додаток 2 до пункту 2.7 Положення про Державний реєстр патентів та деклараційних патентів України на секретні винаходи УКРАЇНА (19) UA (11) Герб МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Доповнення до деклараційного патенту на секретний винахід ________________________________ ________ ______________________ (голова Державного департаменту (підпис) (ініціали, прізвище) інтелектуальної власності ) М.п. __________________________________________________________________ Зміни у відомостях щодо реєстрації деклараційного патенту України на секретний винахід ( ) Код (коди) ІНІД для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту BOIB ST.9, щодо яких було внесено зміни (виправлено помилки). Зміст змін у відомостях щодо реєстрації деклараційного патенту. Начальник Управління промислової власності І.Е.Василенко Додаток 3 до пункту 3.2 Положення про Державний реєстр патентів та деклараційних патентів України на секретні винаходи Україна (19) UA (11) Герб МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Патент на секретний винахід видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ________________________________ ________ _____________________ (голова Державного департаменту (підпис) (ініціали, прізвище) інтелектуальної власності ) М.п. __________________________________________________________________ (21) Номер заявки. (22) Дата подання заявки. (24) Дата, з якої набирають чинності права, що випливають з патенту. (72) Винахідник(и). (73) Власник(и). ( ) Інші коди ІНІД для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту BOIB ST.9. Начальник Управління промислової власності І.Е.Василенко Додаток 4 до пункту 3.2 Положення про Державний реєстр патентів та деклараційних патентів України на секретні винаходи Україна (19) UA (11) Герб МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ Деклараційний патент на секретний винахід видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ________________________________ _________ _____________________ (голова Державного департаменту (підпис) (ініціали, прізвище) інтелектуальної власності ) М.п. __________________________________________________________________ (21) Номер заявки. (22) Дата подання заявки. (24) Дата, з якої набирають чинності права, що випливають з деклараційного патенту. (72) Винахідник(и). (73) Власник(и) ( ) Інші коди ІНІД для ідентифікації бібліографічних даних відповідно до стандарту BOIB ST.9. Начальник Управління промислової власності І.Е.Василенко Нужна помощь по патенту - к Вашим услугам Патентный поверенный Кондратюк И.В.
Адрес ассоциации:
04116, Украина, г.Киев,
ул. Митрофана Довнар-Запольского, дом 4,
подъезд 1, кв. 2
073 159 98 99
Фейсбук
Skype
Viber
WhatsApp
Главная    патентные повереннные киев Новостиновости торговые марки, патенты и авторское право Мероприятиямероприятия патентные поверенные Типовые Документыдокументы Статьистатьи интеллектуальная собственность Законызаконы торговые марки, патенты и авторское право Ассоциацияассоциация патентных поверенных Sitemap
Киевская городская ассоциация патентных поверенных Украины © 2006-2020 Патентный поверенный Кондратюк И. В.
Спонсорская регистрация торговой марки PATENT
Агентство УКРАИНСКИЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ - http://tm.ua