И словом, и делом! Главная Написать письмо Киевская городская ассоциация патентных поверенных Украины Добавить в избранное
patent.kiev.ua
Общественная
организация
Патентных
поверенных
Украины
интернет-форум Патентных поверенных  Украины
->
Программа Киевской городской ассоциации патентных поверенных
Материалы членов Киевской городской ассоциации патентных поверенных
Мероприятия Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины
Телефонно-адресный справочникпатентных поверенных
История института  патентных поверенных Украины
Статьи по различным объектам интеллектуальной собственности
Законы по различным объектам интеллектуальной собственности
О Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины
Контактная информация Киевской городской ассоциации патентных поверенных Украины

Інструкція про порядок видачі патентів України на промислові зразки, що охороняються свідоцтвами СРСР

ДЕРЖПАТЕНТ УКРАЇНИ

І Н С Т Р У К Ц І Я

N 111 від 13.07.95 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
26 липня 1995 р.
vd950713 vn111 за N 247/783


Затверджено
наказом Держпатенту України
від 13 липня 1995 р. N 111

Інструкція
про порядок видачі патентів України на промислові
зразки, що охороняються свідоцтвами СРСР

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держпатенту
N 121 ( z0331-96 ) від 07.06.96 )


1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ) (далі Закон) і є
обов'язковою для фізичних та юридичних осіб, які бажають отримати
патенти України на промислові зразки, що охороняються свідоцтвами
СРСР.
Автори спільно з заявниками мають право подати клопотання про
видачу патентів України на промислові зразки, що охороняються
свідоцтвами СРСР. У випадках видачі таких патентів дія відповідних
свідоцтв СРСР в Україні припиняється. Строк дії зазначених
патентів становить 15 років від дати подання заявки на видачу
свідоцтва СРСР. Спори щодо видачі патентів України на промислові
зразки, що охороняються свідоцтвами СРСР, вирішуються у судовому
порядку.
2. Особа (особи), яка бажає одержати патент України на
промисловий зразок, що охороняється свідоцтвом СРСР, і має на це
право відповідно до Закону, подає до Держпатенту України
клопотання українською мовою.
Іноземні та інші особи, що проживають чи мають постійне
місцезнаходження поза межами України, подають клопотання про
видачу патенту України на промисловий зразок (на русском - промышленный образец), що охороняється
свідоцтвом СРСР, через представників у справах інтелектуальної
власності, якщо інше не передбачене міжнародними угодами України.
3. Зазначене клопотання (див. додаток) повинно стосуватися
одного промислового зразка, що охороняється свідоцтвом СРСР, та
містити:
прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів);
повне найменування заявника (заявників);
номер свідоцтва СРСР на промисловий зразок;
номер заявки;
дату подання заявки;
назву промислового зразка;
кількість варіантів;
клас, підклас Міжнародної класифікації промислових зразків;
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування
юридичної особи, на ім'я якої просять видати патент, її адресу та
підпис, у випадку юридичної особи - клопотання підписується
особою, що має на це право, з доданням літерної розшифровки
підпису, який засвідчується печаткою;
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування
юридичної особи, на ім'я якої надсилаєтся патент, її адресу;
підпис автора(авторів);
підпис заявника, якщо заявник - юридична особа, підписується
особою, що має на це право , з доданням літерної розшифровки
підпису, який засвідчується печаткою;
клопотання може подаватися через представника у справах
інтелектуальної власності або іншу довірену особу за їх підписом.
4. До клопотання додаються:
копія свідоцтва СРСР на промисловий зразок, засвідчена
нотаріально чи установою;
дві фотокартки розміром 18x24 (для невеликих виробів 13x18
або 9x12) із зазначенням назви промислового зразка, варіанта;
копія документа про правонаступництво (при необхідності);
документ, що підтверджує сплату збору за подання клопотання
про видачу патенту України на промисловий зразок.
У разі неподання разом з клопотанням документа, що
підтверджує сплату збору встановленого розміру, клопотання
вважається неподаним. ( Пункт 4 в редакції Наказу Держпатенту N
121 ( z0331-96 ) від 07.06.96 )
5. Держпатент України розглядає клопотання про видачу
патенту України на промисловий зразок, що охороняється свідоцтвом
СРСР, перевіряє наявність документів, зазначених в п.4 цієї
Інструкції, приймає рішення про видачу патенту України на
промисловий зразок і припинення дії відповідного свідоцтва СРСР в
Україні, та надсилає це рішення заявнику з повідомленням про
необхідність сплати зборів за видачу патенту та за підтримання
його чинності за поточний рік, рахуючи від дати подання заявки на
видачу свідоцтва СРСР. ( Пункт 5 в редакції Наказу Держпатенту N
121 ( z0331-96 ) від 07.06.96 )
6. Якщо на момент одержання клопотання документи, що до нього
додаються, не відповідають вимогам цієї Інструкції, Держпатент
надсилає заявнику повідомлення із зазначенням виявлених недоліків.
Для усунення виявлених недоліків надається два місяці від
дати одержання заявником повідомлення Держпатенту України. Якщо у
цей строк невідповідність не буде усунута, клопотання вважається
неподаним.
7. На підставі рішення про видачу патенту України на
промисловий зразок та за наявності документа про сплату збору
встановленого розміру за видачу патенту Держпатент України
публікує у своєму офіційному бюлетені відомості про видачу патенту
України на промисловий зразок та припинення дії в Україні
відповідного свідоцтва СРСР на промисловий зразок. Збір за видачу
патенту України на промисловий зразок та за підтримання його
чинності за поточний рік повинні бути сплачені протягом трьох
місяців від дати отримання заявником рішення про видачу патенту
України на промисловий зразок. Документи, які підтверджують сплату
зборів встановленого розміру, повинні надійти або бути
відправленими до Держпатенту України у зазначений тримісячний
термін. ( Пункт 7 в редакції Наказу Держпатенту N 121 ( z0331-96 )
від 07.06.96 )
8. Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації
відомостей про його видачу за умови сплати річного збору за
підтримання чинності патенту.
9. Одночасно з публікацією відомостей про видачу патенту
Держпатент України здійснює державну реєстрацію патенту України на
промисловий зразок.
10. Видача патенту України на промисловий зразок здійснюється
відповідно до Закону ( 3688-12 ).

Додаток
до Інструкція про порядок видачі
патентів України на промислові
зразки, що охороняються
свідоцтвами СРСР
( Додаток в редакції Наказу
Держпатенту N 121 ( z0331-96 )
від 07.06.96 )

Клопотання
про видачу патенту України на промисловий
зразок, що охороняється свідоцтвом СРСР

Я(ми) _______________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові автора(ів)
__________________________________________________________________
українською мовою, відповідно до запису у паспорті)

разом з __________________________________________________________
(повне найменування заявника(ів)

прошу (просимо) видати патент України на промисловий зразок,
що охороняється свідоцтвом СРСР N ________________________________

заявка N _______________, дата подання заявки ____________________

на _______________________________________________________________
(назва промислового зразка;
__________________________________________________________________
кількість варіантів; клас, підклас МКПЗ)

на ім'я __________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної

__________________________________________________________________
або найменування юридичної особи, її адреса)


Згода зазначеної особи на одержання патенту є.

М.П.
__________________________________________________
(підпис особи, на ім'я якої просять видати патент)

Повідомляю(ємо), що факту анулювання свідоцтва в Держреєстрі
промислових зразків колишнього СРСР не було.


Патент надіслати _________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові
__________________________________________________________________
фізичної або найменування юридичної особи, її адреса)


Автор(и) ____________________________________________________
(підпис) (прізвище)
____________________________________________________

Заявник(и) __________________________________________________
(підпис) (прізвище та посада)
_____________________________________________________________
М.П.


До клопотання додаються:
копія свідоцтва СРСР на промисловий зразок, завірена
нотаріально або установою;
дві фотокартки розміром 18x24 (для невеликих виробів 13x18
або 9x12) із зазначенням назви промислового зразка, варіанта;
документ про сплату збору за подання клопотання про видачу
патенту на промисловий зразок;
документ про правонаступництво (при необхідності).

Адрес ассоциации:
04116, Украина, г.Киев,
ул. Митрофана Довнар-Запольского, дом 4,
подъезд 1, кв. 2
073 159 98 99
Фейсбук
Skype
Viber
WhatsApp
Главная    патентные повереннные киев Новостиновости торговые марки, патенты и авторское право Мероприятиямероприятия патентные поверенные Типовые Документыдокументы Статьистатьи интеллектуальная собственность Законызаконы торговые марки, патенты и авторское право Ассоциацияассоциация патентных поверенных Sitemap
Киевская городская ассоциация патентных поверенных Украины © 2006-2020 Патентный поверенный Кондратюк И. В.
Спонсорская регистрация торговой марки PATENT
Агентство УКРАИНСКИЕ ТОРГОВЫЕ МАРКИ - http://tm.ua